Värt att veta – A till Ö

Uppdaterat 2018.09.30

Andrahandsuthyrning

En bostadsrättshavare får endast upplåta sin lägenhet i andra hand om styrelsen ger sitt samtycke. Om styrelsen skulle säga nej kan man söka tillstånd för andrahandsupplåtelsen hos hyresnämnden. Hyresnämnden ska lämna tillstånd om bostadsrättshavaren har beaktansvärda skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Tillståndet ska begränsas till viss tid. Ett tillstånd till andrahandsupplåtelse kan förenas med villkor. Olovlig andrahandsupplåtelse, dvs. utan styrelsens samtycke eller tillstånd från hyresnämnden, ger föreningen rätt att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning.

Skäl för uthyrning i andra hand kan vara t ex studier på annan ort, utlands-arbete, att man ska provsambo, att man pga sjukdom inte kan nyttja sin lägenhet mm.

Inom BRF Gullmaren har styrelsen beslutat om ett villkor i samband med uthyrning i andrahand. Eftersom mycket i föreningen bygger på att medlemmarna engagerar sig i städdagar så är det från och med 2009 även ett villkor i samband med uthyrning.

Askdammsugare

Askdammsugare finns i trädgårdsrummet invid cykelrummet i port 65. Du hittar den i originallådan. Den kopplas enkelt ihop med din vanliga dammsugare så att du kan få bort aska ur öppna spisen. Töm askan och ställ sedan tillbaka dammsugartillsatsen när du är klar.

Badrum

Badrum kan behöva renoveras. I sådana fall är fuktskyddet det absolut viktigaste. Kontakta alltid styrelsen innan du börjar renovera. Om du vill byta något ytskikt i badrum (golv/vägg) måste du först ha tillstånd från styrelsen. Arbetet ska dessutom utföras av en auktoriserad firma.

Balkongbelysning

Balkongbelysning kan sättas upp om du anlitar auktoriserad elektriker till att dra ledningar och sedan väljer den armatur som föreningen godkänt. Hör med styrelsen om du behöver mer information.

Bredband

Se fiberoptik.

Barnvagn- och cykelrum

Barnvagnar får av utrymningsskäl och brandrisk inte placeras i trapphusen i portarna 51, 53, 57, 59 och 63. De ska förvaras i cykelrummen eller i lägenheten. I cykelrummet får maximalt en cykel/person förvaras samt att cykeln ska placeras i det cykelrum som finns i det huset man bor i. Därutöver ska även barnvagnar få plats. Har du fler cyklar / barnvagnar får dessa förvaras i det egna källarförrådet eller i lägenheten. Utomhus kan cykeln ställas i det cykelställ som finns vid gaveln till port 59.

Disk- och tvättmaskiner

Disk- och tvättmaskiner ansvarar du för själv – både när det gäller installation och underhåll. Du ansvarar också för de skador som kan uppstå hos dig, hos grannar och i själva fastigheten – t ex vid läckage eller översvämning. Du måste se till att du har en hemförsäkring som täcker detta ansvar.

Elskåp

Elskåp finns det ett i varje hus. I lägenheterna finns en elcentral med automat-säkringar. Om strömmen går är det värt att först testa om det är automatsäkringen i lägenheten som slagit till. Isåfall är det bara att slå på den igen. Om det inte hjälper måste de gamla hederliga propparna bytas. Dessa finns i låsta elskåp som styrelsen har nycklar till. Kontakta styrelsen innan du tar kontakt med fastighetsbolaget med ansvar för fastighetsskötseln.

Fiberoptik / DigitalTV

Fiberoptik via Open universe finns framdragen till samtliga lägenheter och lokaler. Det gör det möjligt att välja digital-tv, bredband och ip-telefoni via olika leverantörer. För utbud se openuniverse.se.

I lägenheten har föreningen installerat 2 st uttag. Du har även möjlighet att skaffa dig själv fler uttag. Kontakta styrelsen för mer information.

Föreningsstämman

Föreningsstämman är Brf Gullmarens högsta beslutande organ. En gång per år – vanligen i maj månad – har vi ordinarie föreningsstämma. Då går vi igenom räkenskaper och verksamhet från föregående verksamhetsår. Styrelsen finns på plats och besvarar frågor som rör ekonomi, fastighetsförvaltning mm. Vid stämman väljs även en ny styrelse och beslut fattas om förslag som framförts från styrelsen eller av enskilda medlemmar. Enskild medlems förslag kallas motion och ska inlämnas skriftligt till styrelsen senast en månad innan årsstämman.

Alla medlemmar har rätt att vara med och rösta vid stämman – dessa regler finns mer utförligt i föreningens stadgar. Huvudregeln är en röst per lägenhet. Medlem som inte kan delta själv har rätt att sända en annan medlem eller en närstående familjemedlem som ombud. Denna person måste kunna uppvisa en påskriven fullmakt och får inte representera mer än en medlem. Fullmakt bifogas kallelsen till stämman.

Inför stämman delas en årsberättelse ut. Där kan man se vad föreningen gjort under året samt en redovisning av ekonomin.

Vid behov kan extrastämma hållas. En sådan kan styrelsen kalla till eller om ett visst antal medlemmar begär det. Den exakta beslutsordningen finns att läsa i Brf Gullmarens stadgar.

Grillning

Grillning får ske ute på gården men inte på balkongerna. Det finns några portabla grillat i trädgårdsrummet. Efter användningen ska grillarna rengöras och ställas tillbaka i trädgårdsrummet. Tänk på att inte lägga varm aska i soporna.

Grovsopor

Grovsopor ska transporteras till Östberga återvinningsanläggning som ligger vid Huddingevägen i kanten av Årstafältet.

Hemförsäkring

Hemförsäkring är ett måste för att ha ett fullgott försäkringsskydd. Du ska informera försäkringsbolaget om att det ska vara en försäkring med tillägg för bostadsrätt. Glöm inte att ange att din lägenhet har godkänd säkerhetsdörr. Det ger dig rabatt hos de flesta försäkringsbolag.

Information och kontakt

Alla boende får ett nyhetsbrev ett par gånger per halvår. Därutöver finns en anslagstavla och brevlåda i port 65. I nyhetsbrevet återfinns även aktuell förteckning över styrelsens ledamöter samt övriga kontaktuppgifter. Nyhetsbreven och kontaktinformation finns även tillgängliga här på hemsidan.

Julgranar

Julgranar måste transporteras bort av varje hushåll. De får inte lämnas i närheten av husen och kan inte heller klippas sönder och slängas i komposten. Klipp ner granen och lägg i en stor sopsäck och transportera den sedan till Östberga eller någon annan återvinningscentral.

Kompost

Kompost fanns utanför port 63 intill sittgruppen/grillplatsen men togs bort för ett par år sedan.

Kontaktlista

Kontaktlista med aktuella uppgifter till alla föreningsmedlemmar finns på anslagstavlan vid tvättstugan.

Källarförråd

Källarförråd finns det ett till varje lägenhet. Dessutom finns det en del extra förråd som man kan hyra av föreningen. Dessa ska dock lämnas tillbaka när man flyttar – de följer inte med lägenheten. Den som är intresserad av att hyra ett extra förråd ska anmäla detta till styrelsen. Om det inte finns något ledigt för tillfället blir man placerad i kö.

Köksfläkt

Köksfläkt får inte anslutas till fastighetens ventilationskanaler. Det är alltså endast kolfilterfläkt som får sättas upp.

Markiser

Markiser får sättas upp över balkongen och vardagsrums-fönstret i anslutning till balkongdörren. Observera dock att det finns regler i föreningen om vilken sort och färg som är tillåten. Mer information kan du få av styrelsen.

Nyklar

Nycklar som går till gemensamma utrymmen inom BRF Gullmarens område kan inte kopieras, utan måste beställas genom styrelsen. Alla boende ska ha tillgång till portar och trapphus, tvättstugan, trädgårdsrummet samt cykelrum och källarutrymmen i det egna huset. Om man vill göra nycklar till släkt/ hemtjänst/larmföretag eller liknande så tillåter föreningen endast nyckel som går till den egna porten – inte till några övriga utrymmen samt att nytillverkning av nycklar betalas av beställaren. Nyckelbeställningar sker via styrelsen och mot uppvisande av legitimation.

Ombyggnation

Ombyggnation av lägenheter får ske – men först måste styrelsen informeras och i vissa fall ge sitt tillstånd. Detta för att undvika att ombyggnationen medför skador på eller risker för fastigheten. Normal renovering – målning, tapetsering och golvslipning– ansvarar du för själv och sådant behöver inte anmälas. Det är trevligt om man vid större/längre renoveringar informerar sina grannar.

Pantavgifter

Vid lägenhetsöverlåtelser debiteras köparen en överlåtelseavgift på f.n. 2,5 procent av gällande basbelopp plus moms samt en kostnad för panthantering på 1 procent av gällande basbelopp plus moms. I de fall då panthantering förekommer utan att lägenheten har blivit avyttrad debiteras den nuvarande lägenhetsinnehavaren.

Parkeringsplatser

Parkeringsplatser finns det enbart två stycken utanför port 51. Parkeringsplatserna lottas ut årligen på ordinarie föreningsstämma till de som har tidigare anmält intresse. Det är inte tillåtet att parkera på föreningens tomtmark och uppfarter utanför husen. Att tillfälligt stå där vid ev lastning är ett undantag.

Sandlåda

Sandlåda finns mellan port 65 och 73. Den är försedd med lock som ska vara stängt när ingen är där och leker.

Sittgrupper och grillplatser

Sittgrupper och grillplatser finns det på flera ställen; bakom port 51, utanför port 63, mellan husen samt intill sandlådan. Bokningslista för grillarna och sittgrupperna finns också på anslagstavlan i port 65. Bokningar ska i första hand göras om man vet att det behövs många sittplatser eller vid speciella tillfällen.

Snöröjning

Snöröjning görs från kommunens mark fram till portarna. För synpunkter eller klagomål på snöröjning på kommunens mark (t ex trottoarerna) hänvisar vi till Stockholms stad. Snöröjningen sköts av anlitad leverantör. För information se anslagstavlan i din trappuppgång

Sopor

Sopor slängs i tunnorna som finns utanför husen. De som är placerade vid port 53 är avsedda för boende i 51-53. De som finns vid gaveln till 57:an är avsedda för boende i 57-59. De som finns utanför port 65 är avsedda för boende i 63-65.

Städdagar

Städdagar anordnas vid två tillfällen varje år – en gång på våren och en gång på hösten. Då rensar vi både utomhus och inomhus och gör i ordning våra gemen-samma utrymmen. Vid dessa tillfällen finns oftast möjlighet att slänga saker som inte är miljöfarligt (alltså inte målarfärg, elektronik, däck etc) i en container som hyrs in. En ”att göra lista” sätts upp vid port 65. Alla är välkomna att delta utifrån sin egna förmåga!

Störningar

Störande ljud är självfallet inte tillåtet. På natten – mellan 22 och 07 – ska det vara tyst. Ska du någon gång ha fest bör du informera dina grannar i förväg om du tror att det kan bli störande efter kl 22.00. Ta hänsyn till vad de tycker. Tänk extra på att ljud från balkongen hörs väldigt väl på natten – visa respekt för grannar som vill ha sin nattro.

Tidningsinsamling

Tidningsinsamling finns i vår förening. Det innebär att firman kommer och tömmer våra insamlingskärl som återfinns på gaveln till port 57. Observera att det endast är tidningspapper som får slängas här.

Trädgårdsrum

Trädgårdsrum med alla redskap finns intill cykelrummet i källaren vid port 65. Där ska även de portabla grillarna förvaras när de inte används. Observera dock att de måste ha kallnat innan de kan ställas in.

Trädgårdsskötsel

Trädgårdsskötseln sköts av ett företag se info på anslagstavlan i din port. Rabatter är anlagda utanför samtliga portar med perenner. Lökar kan du gärna stoppa ner om du har några över.

Tvättutrustningen

Tvättutrustningen har vår fastighetsskötare hand om, se info på anslagstavlan i din port. Om maskiner går sönder ska detta genast anmälas till dem. Lägg också en lapp på den aktuella maskinen och tala om att den är felanmäld, datum samt ditt namn.

Uthyrningsrum

Rummet bokats i 65:ans port på uppsatt kalender. Där finns även kontaktperson och telefonnummer angiven för att få ut nyckeln. Rummet hyrs för 100 kronor per natt, vid återlämnade av nyckel tilldelas hyresgästen ett inbetalningskort för betalning för den tiden som hyresgästen disponerat rummet. Max en vecka i sträck kan rummet hyras. Nyckeln ska återlämnas senast kl 12 den dagen som utflyttning sker. Toalett finns i källarkorridoren och nyckel dit finns i uthyrningsrummet, toalettpapper ansvarar hyresgästen för. Vid utflyttning ska sängkläder vädras, papperskorgen tömmas, golven torkas/dammsugas, mopp o såpa finns på toaletten. mattor skakas/vädras. Ostädat rum debiteras med 500 kronor.

Årsavgift

Årsavgiften till föreningen betalas månadsvis. Du får avier eller elektroniska fakturor från den ekonomiska förvaltaren. Alla inbetalningar ska göras senast på förfallodagen. Förseningar kan inträffa ibland, men de kan endast accepteras om det beror på något tillfälligt fel/problem. Anmäl då detta till styrelsen via mail så snart som möjligt.

Den ekonomiska förvaltaren har föreningens uppdrag att använda de strängaste reglerna för påminnelser, kravbrev och inkasso. Upprepade sena inbetalningar kan leda till att bostadsrättsinnehavaren sägs upp och att lägenheten säljs på exekutiv auktion.

Återvinning

Återvinningstunnor finns vid korsningen Sköntorpsvägen-Skagersvägen eller nere vid Gullmarsplan. Där slängs glasflaskor, plastförpackningar, kartonger mm som du får fram när du sopsorterar.

Öppen spis

Öppen spis finns i varje lägenhet. Den går att använda och då ska följande regler tillämpas: spjället ska öppnas, brandgas-fläkten ska slås på (den runda knappen vid elcentralen i hallen), ett fönster ska vara på glänt i ett annat rum i lägenheten. Ibland kan man uppleva röklukt när någon annan eldar. Då är det viktigt att se till att spjället är stängt och att rökgasfläkten är påslagen.

Övrigt att vara medveten om

Det är inte tillåtet att kasta fimpar på marken inom föreningens område. Tänk därför på att upplysa dina gäster om det och att ha en askkopp till hands om rökning sker på balkongen.

Det är inte tillåtet att rasta hundar i trädgården mellan husen, promenera gärna ut i Årstaskogen.

Övriga frågor

Om du kommer på någon fråga av allmänt intresse som vi inte svarat på här kan du kontakta styrelsen så tar vi med den när vi uppdaterar den här informationen nästa gång. Dessutom kan sådana frågor få svar via nyhetsbrevet.